Lantmäteri i 375 år

År 2008 blir det 375 år sedan lantmätare Olof Gangius fick order om att åka till Finland. Kammarkollegiets råd att påbörja lantmäteri i rikets östra delar – ”så snart jorden blir bar” – har daterats i Stockholm 19.6.1633.

Man beräknar att lantmäteriet i Finland inleddes från det att Gangius sändes iväg.

Historik om lantmäteri i 375 år

För att fira jubileumsåret gav Lantmäteriverket ut ett historieverk. Boken om lantmäteriets 375-åriga historia har skrivits av FD Mikko Huhtamies.

Boken är en täckande helhetspresentation av lantmäteriets historia. Att boken är täckande framgår av både att den är tidsmässigt omfattande och att studien omfattar ett område långt utom Finlands nuvarande gränser. Huhtamies studerar lantmäteriet i Finland som en del av en internationell utveckling.

Undersökningen får samhällelig betydelse och nya synvinklar genom att Huhtamies starkt knyter de olika skedena inom lantmäteriet till deras bakgrund. Publikationen uppdaterar de tidigare historieverken från år 1933 och 1983, genom att presentera nya tolkningar av förrättandet av storskiftet och dess inverkan.

Historiken kom ut i september 2008.

Boken publiceras av förlaget Edita. Verket säljs av lantmäteribyråerna och bokhandlarna.

Markens mått

Maanmitta Etu 11

Markens mått är en webbutställning som tar dig till lantmäteriets mångfaldiga värld. På webbutställningen framkommer hur lantmäteriet har påverkat det finländska samhället. Utställningen söker svar på frågan vad som är markens mått.

I bildbanken på den här sidan kan du ta del av de bilder som finns på webbplatsen Kartrulle.fi, bl.a. med gamla fotografier och kartor.

Världsarvet

Den fängslande Struves meridianbåge är det sjätte finska världsarvet som upptagits på UNESCOs lista. Denna kedja av mätpunkter är ett mästerprov från tiden före positionsbestämning med hjälp av satellit. Som världsarv är Struves meridianbåge intressant, eftersom den inte just syns. Dess betydelse baserar sig på det vetenskapliga arbetet som man utfört för att åstadskomma den.

På denna sida kan du ta del av hur man skapat Struves meridianbåge och dess rutt som nuförtiden går genom tio stater. Av de skyddade mätpunkterna finns sex i Finland.

Markens betydelse

Hemlig vetenskap eller enbart trista siffror? Vid första anblicken kan lantmäteri verka som en avlägsen specialvetenskap. Å andra sidan syns den i vårt dagliga liv. Vi har dagligen att göra med användning av mark och positionsuppgifter utan att närmare fundera på det. I bästa fall kan man av dessa exempel få idérika hjälpmedel till undervisningen.

Maanmerkitys 18

På denna sida har man samlat undervisningsmaterial som hjälper att fundera på vad marken betyder för oss alla. Uppgifterna stöder olika läroämnen på ett omfattande sätt. Genom att dra nytta av dem kan man åskådliggöra den praktiska betydelsen av det man undervisar.